Финансовый блог

Начисление амортизации на транспортные средства, полученные по договорам финлизинга

Начисление амортизации на транспортные средства, полученные по договорам финлизинга

Ratings
(0)

ГФСУ рассмотрела вопрос о начислении амортизации на транспортные средства, полученные по договорам финансового лизинга

ДФСУ у листі від 27.04.2016 р. №9488/6/99-99-15-02-02-15 нагадує, що об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизації підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи і накопиченої амортизації нематеріальних активів. Особливостей податкового обліку операцій з фінансової оренди (лізингу) нормами ПКУ у орендаря не передбачено, тому основні засоби (нематеріальні активи), отримані у фінансову оренду (лізинг) після 01.01.2015 р., підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ. При цьому відповідно до пп. 138.1 та 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби або нематеріальні активи відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Печать  E-mail

Related Articles